ADESA Salt Lake

780 South 5600 West
Salt Lake City, UT  84104
801-322-1234